Kunnskap om natur- og kulturhistorie

Kvar einaste dag er det mange tusen menneske i kommunane rundt Folgefonna nasjonalpark, som kan både oppleve og gjere seg nytte av naturen rundt me har rundt oss. Kvar einaste dag er det òg mange tusen menneske som er ein del av fjell-, fjord- og kystkulturen der me bur. I tillegg kjem det, kvart einaste år, tusenvis av reisande til kommunane som omkransar nasjonalparken. Det er god grunn til å vera stolte av både naturen og kulturen rundt oss, men kva er er historiane bak? Korleis er det eigentleg og kvifor er det slik?

Naturhistorien «vår» er fleire milliardar år og kulturhistorien nær innpå 10 000 år. Eit av måla til Folgefonnsenteret er å få delt kunnskapen om den fantastiske naturen og kulturen som ligg i og rundt Folgefonna nasjonalpark.

Formidlings- og undervisningstilbodet har base ved Folgefonnsenteret i Rosendal, men nasjonalparken sine innfallsportar (Juklafjord i Jondal, Agatunet og Hardanger folkemuseum på Nå/Utne, Odda turistinformasjon og Åkrafjordtunet) er minst like gode utgongspunkt. Formidlings- og undervisningsopplegga kan òg tilpassast nærområde til kvar enkelt barnehage, skule og liknande – noko som fjernar/reduserer både reisetid og reisekostnadar. I tillegg har Besøkssenteret eit omreisande klasserom som kan nyttast til feltundervisning der det ikkje er anna infrastruktur.

Dei ulike opplegga kan utførast både innandørs og utandørs – gjerne som ein kombinasjon. Opplegga kan vera korte eller lengre, knytt til eit særskilde arrangement eller til kvardags, og dei kan/vil variere mellom det teoretiske, praktiske og fysiske.

 

Faste opplegg:
Det er utarbeidd nokre faste opplegg knytt til gjeldande læreplanverk for barnehagar, grunnskule og vidaregåande opplæring innan tema under.

  • Vatnet i rørsle- korleis påverkar vatnet oss her rundt Folgefonna nasjonalpark (formidlings-/ undervisningsopplegg knytt opp mot utstillinga i Folgefonnsenteret)
  • Landskapsformer – kvifor ser landskapet rundt oss ut slik det gjer?
  • Bergverk og gruvedrift – bruken av berggrunn og mineral som råstoff til industri
  • Fisk


Utstyrsbank:

Det er bygd opp ein utstyrsbank med diverse feltutstyr. Utstyret i denne banken er til utlån for dei som driv med undervisning og /eller formidling i ei eller anna form.

Brosjyre utstyrskassar

Feltutstyret i utstyrsbanken er kategorisert på fylgjande vis:

  • Meteorologi
  • Fuglar
  • Fisk
  • Dyr i skogen
  • Smådyr i skogen

Skreddarsydde opplegg:
Me tek svært gjerne i mot bestilling dersom det er særskilde ynskje om tema eller liknande. Bestillinga kan vera ei tilpassing av allereie utarbeidde opplegg (til dømes skreddarsydde opplegg i sjølve utstillinga på Folgefonnsenteret) eller ei bestilling med utgongspunkt i utstyrsbanken.

 

Sjølvbetjente aktivitetar

Turbingo

Skriv ut arket, og ta det med på tur!

TURBINGO

https://folgefonna.info/wp-content/uploads/snøull-tekst.jpg