Folgefonna nasjonalparkskule
Folgefonna nasjonalparkskule er den raude tråden i vårt undervisningstilbod på Folgefonnsenteret i Rosendal. Lær om korleis vatnet og breen formar landskapet rundt oss eller bli med på å jakte artar i ditt nærområde. Besøk Folgefonnsenteret i Rosendal eller inviter naturvegleiar på besøk.

Folgefonna nasjonalsparkskule fins også som nettbasert undervisningsopplegg, det finn du her

Praktisk informasjon
Folgefonna nasjonalparkskule er forankra i nye læreplanar etter fagfornyinga. Kvart av dei fem tema består av tre delar; forarbeid, undervisning med naturvegleiar og etterarbeid. Sjå filmen i forkant av besøket og løys oppgåver når de kjem heim igjen.

Kven kan delta?
I hovudsak grunnskuleelevar 2.-10.klasse. Tema «geologi og landformar» kan tilpassast vidaregåande og geofagklassar.

Kvar føregår undervisninga?
På Folgefonnsenteret i Rosendal eller ved din skule sitt nærområde. Tilbodet gjeld i fyrsteomgang grunnskular i Ullesvang, Etne og Kvinnherad kommune. Andre er velkomne dersom kapasitet.

Kostnad
Undervisninga med naturvegleiar er gratis. For undervisningsopplegg som går føre seg på Folgefonnsenteret brukar vi utstillinga på senteret. Då kostar det 35 kroner pr. grunnskuleelev. Gjer merksam på at Kvinnherad har eigen avtale og at grunnskuleelvar går gratis i skuletida.

Påmelding
Skulane må sjølv melda seg på Folgefonna nasjonalparkskule. Ta kontakt med vår naturvegleiar på e-post sara.nonas.langhelle@kvinnherad.kommune.no.

Tema 1 – Folgefonna nasjonalpark
Velkommen inn i Folgefonna nasjonalpark! Verneformål, organisering og lokal forankring.

For kven: Opplegget kan tilpassast alle aldersgrupper.

Kvar: Innfallsportar til Folgefonna nasjonalpark.

Varigheit: 3 timar

Del 1 – Kva er ein nasjonalpark og kvifor har vi ein nasjonalpark her vi bur?

Del 2 – Kven eig nasjonalparken?

Del 3 – Oppdrag frå nasjonalparkforvaltar

Tema 2 – Vatnet si rundreise på jorda
Folgefonna nasjonalpark – frå fjord til fonn

Kven: 5-7.klasse

Kvar: Folgefonnsenteret i Rosendal

Varigheit: 2.5 – 3 timar

Del 1 – Vatnet sitt kretsløp

Del 2 – Gruppeoppgåver i utstillinga

Del 3 – Stasjonsbaserte forsøk ute

Kompetansemål i naturfag etter 4.trinn
Utforske og beskrive vatnet sitt kretsløp og gjere greie for kvifor vatn er viktig for livet på jorda

Tema 3 – friluftsliv
Velkommen inn, men ikkje set spor etter deg

Kven: 5.- 7. trinn.

Kvar: Folgefonnsenteret i Rosendal eller på skulane

Varigheit: Dagsopplegg

Del 1 – Allemannsretten og sporlaus ferdsel

Del 2 – Kartlære og turplanlegging

Del 3 – Sikkerheit på tur

Kompetansemål i kroppsøving etter 7.trinn
Vurdera sikkerheit i uteaktivitet og naturferdsel og gjennomføre sjølvberging i vatn. | Bruke nærmiljøet og utforske lokale kulturar for friluftsliv. | Gjere greie for allemannsretten under ferdsel og opphald i naturen. | Gjennomføre overnattingstur og reflektere over eigne naturopplevingar.

Tema 4 – biologisk mangfald
Økosystem, artskunnskap og naturnærvær

Kven: 2. – 4.klasse

Kvar: På skulane eller i nærområdet

Varigheit: 3 timar

Del 1 – Praktiske øvingar i «naturnærvær»

Del 2 – Mennesket si rolle i økosystemet

Del 3 – Vi går på artsjakt

Kompetansemål i naturfag etter 2.trinn
Utforske eit naturområde i nærmiljøet og beskrive korleis nokre organismar er tilpassa område og kvarandre.
Kompetansemål i naturfag etter 4.trinn
Utforske og samanlikne ulike dyre- og planteartars tilpassing til miljø og levestad og drøfte kvifor nokre artar døyr ut.

Tema 5 – Geologi og landformar
Lær om korleis vatnet og breen påverkar landskapet rundt oss

Kven: 8. – 10. klasse
Kvar: Folgefonnsenteret og Steinparken i Rosendal
Varigheit: 3.5 timar

Del 1 – Introduksjon på Folgefonnsenteret

Del 2 – Lunsj og vandring i landskapet i Rosendal

Del 3 – Hovudbergartar i Steinparken

Kompetansemål i naturfag etter 7.trinn
Gjere greie for korleis det geologiske kretsløpet, platetektonikk og ytre krefter er med på å forme og endre ulike landskap.